Newsletter
hero_image
Notícies
Subscriu-te a la nostra newsletter i no et perdis res del que passa a l’Anella Olímpica!
Tanca
Bases sorteig d'entrades pel concert de The Weeknd
2023-07-17 09:42:23

1. Identificació de l’organitzador

 • Organitzador: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
 • Domicili social: Calàbria 66, 08015 Barcelona
 • CIF: A08765919
 • Correu electrònic: promocionsbicing [at] bsmsa.cat (estadiolimpic[at]bsmsa[dot]cat)  
 • Instagram: @estadiolimpic

 

2. Termini de participació

El termini de participació d’aquesta promoció serà del 17/07/2023 a les 12h fins el 19/07/2023 a les 12h, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap participació fora d’aquestes dates. No s’acceptarà cap participació fora d’aquestes dates a menys que la promoció sigui prorrogada per part de l’organitzador, previ avís a la pàgina web http://estadiolimpic.barcelona   i/o els perfils oficials de xarxes socials.

 

 

3. Mecànica i requisits de la promoció

La promoció té com a objectiu dinamitzar el compte d’Instagram de l’Estadi Olímpic.

La mecànica per accedir a la promoció consisteix a:

 • Seguir el compte d’Instagram de @estadiolimpic
 • Donar “m’agrada” a la publicació del sorteig i mencionar el perfil d’Instagram de la persona amb qui voldrien compartir el premi.
 • La persona participant sumarà tantes participacions com comentaris hagi publicat esmentant usuaris diferents. En el cas de que es mencionin repetidament els mateixos usuaris només es considerarà com una participació.

Aquests requisits es comprovaran mitjançant les eines informàtiques d’anàlisi de dades de les que disposa internament B:SM.

Es tracta d’un sorteig de participació gratuïta. 

No hi ha límit de participacions, així que una mateixa persona pot participar totes les vegades que vulgui.

 

4. Realització de la promoció

Es designarà 1 persona guanyadora el 19/07/2023 a partir de les 12h. També es designarà un total de 2 persones suplents, que substituiran les persones guanyadores en el cas que no contactin amb l’organitzador dins del termini establert ni acceptin el premi en el termini establert, o hagin estat desqualificades per incompliment de la mecànica i/o requisits de la promoció.

La selecció del guanyador i suplents es realitzarà de forma aleatòria a través de la plataforma Easypromos. En concret, Easypromos és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i, com a prova d’això, emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el resultat del qual és inalterable per part de l’organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l’organitzador.

 

5. Premi

 • 1 entrada doble pel concert de The Weeknd del 20 de juliol de 2023 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.
 • El premi en cap cas podrà ser objecte de canvi i/o compensació en cas de no poder-hi assistir o per la cancel·lació de l’esdeveniment.

 

6. Notificació dels guanyadors

La notificació de la persona guanyadora i les suplents tindrà lloc el 19/07/2023 a partir de les 12h a través del perfil d’Instagram del Estadi Olímpic. 

BSM des del perfil d’Instagram de l’Estadi Olímpic es posarà en contacte amb la persona guanyadora via missatge directe d’Instagram, on se’ls hi demanarà un e-mail, nom complet i DNI. Després se li enviarà un correu electrònic amb l’entrada doble que hauran d’ensenyar directament al recinte per accedir a l’espectacle. També es comunicarà la persona guanyadora a través del compte d’Instagram de l’Estadi Olímpic.

Si la persona guanyadora no contacta amb l’organitzador després de 12 hores, no accepten el premi o bé no reuneixen els requisits de participació, el premi s’atorgarà al primer participant suplent, que disposarà de 12 hores més per comunicar-se amb l’organitzador.  Si aquest tampoc contacta amb l’organitzador després de 12 hores, no accepta el premi o bé no reuneix els requisits de participació, el premi s’atorgarà al segon participant suplent, i així successivament.

En el cas que cap de les persones suplents no contacti amb l’organitzador després de 12 hores, no accepti el premi i/o no reuneixi els requisits de participació, el sorteig quedarà desert.

 

7. Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual

En participar en aquesta promoció, les persones guanyadores i les suplents accepten que es faci públic el seu nom de perfil d’Instagram i/o foto de perfil pública de Instagram amb l’objectiu de comunicar els resultats de la promoció.

 

8. Publicacions o comentaris

L’Estadi Olímpic es reserva el dret de retirar comentaris que consideri que no s’adeqüen a l’objecte del sorteig i/o siguin ofensives, de mal gust, de caràcter polític o inapropiats per qualsevol motiu. 

 

9. Pròrrogues o suspensions

L’organitzador es reserva el dret de prorrogar la promoció, previ avís al web www.estadiolimpic.barcelona i/o els perfils oficials de xarxes socials. També pot contemplar la cancel·lació de la mateixa per a casos de força major que impedeixin que la promoció es desenvolupi en la data prevista.

 

10. Desqualificacions o penalitzacions

L’organitzador es reserva el dret de desqualificar els usuaris o usuàries que incompleixin les regles de la promoció o hagin actuat de forma fraudulenta.

 

11. Exoneració de responsabilitat de l’organitzador en el cas d’incompliment de les persones participants

Les dades de les persones participants es prendran d’aquelles facilitades per l’usuari a efectes de notificacions relatives al Estadi Olímpic. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. podrà sol·licitar a la persona guanyadora la seva identificació mitjançant fotocòpia de DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d’edat.

 

12. Protecció de dades de caràcter personal

Consentiment i legitimació: El guanyador del premi accepta que BSM pugui tenir accés a les seves dades de caràcter personal, en concret, el nom, cognoms, correu electrònic i DNI, amb la finalitat de bescanviar el premi. En cas de negar-se a facilitar alguna de les dades personals sol·licitades, el guanyador perdrà el dret a obtenir el premi.

Les dades de caràcter personal que es facilitin hauran de ser verídiques, actuals i pròpies. 

L’entitat responsable del tractament de les dades és Barcelona de Serveis Municipals amb correu electrònic de contacte a aquests efectes protecciodades [at] bsmsa.cat (protecciodades[at]bsmsa[dot]cat)

Finalitat del tractament: Les dades personals obtingudes com a fruit de la participació en el sorteig únicament podran ser utilitzades conforme al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) per a les següents finalitats: 

 1. Realitzar el manteniment, compliment, desenvolupament i gestió del present sorteig. 
 2. Contactar amb el guanyador o guanyadors i publicar el seu nom i cognoms en el compte o perfil del Estadi Olímpic a Instagram com a guanyador del premi, incloure el nom i cognoms als webs associats al servei o altres xarxes socials gestionades per Barcelona de Serveis Municipals, així com en notes o comunicats de premsa i/o qualsevol altre material publicitari o promocional associat al sorteig. Les dades també seran tractades per a la comprovació del compliment de les condicions per ser participant i guanyador, gestionar l’entrega del premi i complir amb les obligacions fiscals. 

En cas de no estar d’acord amb el tractament descrit per les finalitats indicades, preguem l’abstenció en la participació del sorteig. 

Tota la informació facilitada sobre dades personals i altra informació dels/les participants en el sorteig, es registra en un arxiu digital, i és necessària per a l’adquisició dels/les participants, la identificació dels/les guanyadors/es i l’assignació dels premis. 

Cessió de dades a tercers: No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal. 

Termini de conservació de les dades: Les dades seran tractades fins que acabi el present sorteig. 

Drets: Les persones participants podran exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició previstos a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A aquests efectes, hauran de dirigir una sol·licitud escrita a Barcelona de Serveis Municipals, S.A., carrer Calàbria, 66, 5ª planta (08015-Barcelona), protecciodades [at] bsmsa.cat (protecciodades[at]bsmsa[dot]cat). Podran també oposar-se a la recepció de futures comunicacions comercials mitjançant l’enviament d’un correu electrònic amb la paraula “Baixa” a l’assumpte del correu electrònic. 

Qualsevol reclamació sobre el tractament de les seves dades s’haurà d’interposar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es). 

Informació addicional: Els usuaris poden consultar la política de privacitat de l’Estadi Olímpic de forma detallada a la pàgina web http://estadiolimpic.barcelona 

 

13.Fiscalitat

BSM no tindrà l’obligació d’aplicar la retenció a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), atès que la totalitat de cadascun dels premis té un valor inferior a l’import de 300.-€, de conformitat amb l’art. 75.3.f) del Real Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Tanmateix, s’informa als receptors dels premis de que els mateixos tenen la consideració de guany patrimonial no derivat de transmissions, quedant subjecte a tributació directa (IRPF) i essent responsabilitat de cada un d’ells el compliment de les seves respectives obligacions fiscals.

En aquest sentit, BSM no serà responsable de les repercussions fiscals que l’acceptació dels premis pogués tenir en la fiscalitat dels guanyadors que seran, en tot cas, per compte d’aquests.

 

14.Contacte i reclamacions

Les persones participants podran contactar amb l’organitzador per tal d’emetre qualsevol dubte o reclamació relacionats amb aquesta promoció a través d’un correu electrònic a promocionsbicing [at] bsmsa.cat (estadiolimpic[at]bsmsa[dot]cat)

 

15.Acceptació de les bases

La participació a la promoció suposa l’acceptació de les presents bases.